BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ord.Prof.Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Makaleleri

Monografiler: Türkçe

1. Yunan Adalarının Fransızlar Tarafından İşgali ve Osmanlı-Rus Münasebetleri, Tarih Semineri Dergisi Sayı: I, Istanbul 1937.

2. Kayserili Mehmet Dayı ile Giritli Mustafa Dayı Nam Yoldaşların Amerika ve Avrupa Seyyehatları, Tarih Semineri Dergisi,
Sayı: 2, Istanbul, 1938.

3. Tanzimat'tan Önce Garplılaşma Hareketleri, Tanzimat I, Maarif Vekaleti Yayını, Istanbul, 1940.

4. Halet Efendi Avrupa'yı Nasıl Görüyor? Türk Dili, Cilt: I, Sayı: 6, Ankara, 1952.

5. İlk Öğretmen Okulu (Darülmuallimin) Nasıl Kuruldu, Türk Dili, Ankara 1953.

6. Tarihte Türk-Alman Münasebetleri, Basın-Yayın ve Turizm Müdürlüğü, Ankara, 1954.

7. Osmanlı Tarihinde Türk Dili Sorunu, (Bilim, Kültür ve Öğretim Dili Olarak Türkçe) Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara
1978.

8. Tevfik Bıyıklıoğlu'nun "Trakya'da Milli Mücadele" Adlı Eseri Hakkında, Belleten, XX, 77, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara
1956.

9. Birinci Dünya Savaşı'ndan Lozan Muahedesine Kadar Türkiye'nin Siyasi Olayları, İstanbul 1959.

10. 27 Mayıs .İnkılabının Sebepleri ve Oluşumu, Milli Eğitim Bakanlığı Yayını, Istanbul, 1960.

11. Gülhane Hatt-ı Hümayununda Batının Etkileri, Belleten Cilt: XXVIII, Sayı: 112, Türk Tarih Kurumu Yayını Ankara, 1964.

12. Atatürk'ün Biçimlendirdiği Eğitim (Atatürk ve Eğitim, Türk Eğitim Derneği Yayını, Ankara 1982).

 

Monografiler: İngilizce-Fransızca

1. "La Transformation de la Turquie d'un Empire Oriental En Un Etat Moderne et National", Cahiers d'histoire Mondiale, Vol. IV, No.2, 1958.

2. "Historiography In Turkey Today", Middle Eastem Affairs, October, 1959.

3. "Turkey: From Oriental Empire To A Modern National State" The New Asia, The American Library, New York, 1965.

4. "L'Acculturation: Orient et Occident Apres l'Apparition de l'Islam, Rapports I. Grand Themes, XII erne Congres International des Sciences Historiques, Vienne 1965.

5. The Armenian Question, Ankara 1975.

6. La Question Armenienne, Ankara 1975.

7. La Turquie de 1912 a 1923.

8. "Atatürk As A Soldier" Revue International d'Histoire Militaire, NO.50.

9. "The Principles of Kemalism", Atatürk, Founder of a Modem State, ed. by Kazancıgil and Özbudun, London, 1981.

10. The World's Textbooks On History: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kitabının Japonca Çevirisi, Tokyo, 1981.

11. "Non-Muslim Representatives in the First Constitutional Assembly", Role of Christians and Jews In the Ottoman Empire, ed. by Benjamin Braude and Bernard Lewis, New York, 1982.

12. "The Ottoman Empire and the Serbian Uprising 1807- 1812", The First Serbian Uprising, ed. by Wayne S. Vucinich, New York,1982.

13. Atatürk and How He Became the Seat of Government TÖ-BANK, Atatürk In His Hundredth Year.

 

Biyografiler


1. Zarif Paşa'nın Hatıratı, Belleten, Cilt: IV, Sayı: 13, Türk Tarih Kurumu Yayını, 1940:

2. Sultan Abdülaziz (Fransızca, Hollanda'ya Gönderilmiştir).

3. Namık Kemal, Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Yayını, 1942.

4. Yusuf Akçura, Hayatı ve Eserleri, Kültür Dergisi, İstanbul 1942.